ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelmi tájékoztató célja:

Az adatvédelmi tájékoztató célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő az Üzenők által az Adatkezelő részére a Honlapon keresztül, illetve E-mail Küldő által e-mail üzenetben, valamint a Regisztrálók által a Regisztráció során, illetőleg a Webshopon keresztül Vásárlók által a megrendelés leadása során megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően kezeli: 

Fogalmak:

Adatkezelő:

Viszneki Vivien e.v. 

(a Viszneki Vivien által/részesedésével a jövőben a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás/tevékenység folytatására alapítandó cég vonatkozásában lásd az Adatkezelő adatainál szereplő alábbi tájékoztatást)

E-Mail:

Az adatkezelő részére küldött e-mail.

E-Mail Küldő:

Az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő részére E-Mail-t küld.

Regisztráló:

A Honlapon regisztráló személy.

Vásárló:

A Webshopon keresztül megrendelést leadó személy.

Webshop:

A Honlapon keresztül történő vásárlásra kialakított felület.

Érintettek:

A személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogok tekintetében rendelkezni jogosult természetes személyek. Ilyenek az E-Mail Küldő, az Üzenő, a Regisztráló, a Vásárló.

Honlap:

Az Adatkezelő kezelésében lévő weboldal www.vivinacafe.com.

Látogató:

A Honlapot felkereső látogató.

Üzenet:

Az Üzenőnek az Adatkezelő részére a Honlapon található kapcsolatfelvételi Űrlapon keresztül eljuttatott üzenete.

Üzenő:

Azon látogató, akik a Honlapon keresztül üzenetet küldenek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő adatai:

Viszneki Vivien e.v. 

székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21.

nyilvántartási szám: 51649081

adószám: 68370231-1-42 

honlap: www.vivinacafe.com

e-mail: hello@vivinacafe.com

A Társaság a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Külföldre történő adattovábbítás nincs.

Viszneki Vivien e.v. tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jövőben a Honlap és a Webshop üzemeltetését és az azon keresztül nyújtott szolgáltatás/tevékenység folytatását tervei szerint egy Viszneki Vivien által/részvételével alapítandó cég fogja átvenni, azzal, hogy ennek megtörténtével az Adatkezelővé ezen cég válik, amelynek részére majd az adatok átadásra kerülnek. Az Érintettek a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerésével ezen tájékoztatást tudomásul veszik és az adataik ezen harmadik személy részére történő átadásához előzetesen hozzájárulnak azzal, hogy az Adatkezelő személyében bekövetkező változásról a honlapon keresztül előzetesen, kellő időben értesítést kapnak, hogy jogaikat gyakorolhassák. 

Alapelvek az adatkezelés során

A Társaság az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 

A Társaság

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átláthatóan kezeli.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy az Érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Adatkezelési tevékenység

Jelen tájékoztató az alábbi felhasználási módok során megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik:

 • E-Mailek fogadása és küldése
 • Üzenetek fogadása és küldése
 • Regisztráció
 • Vásárlás a Webshopon
 • Hírlevél szolgáltatás

Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő az adatkezelést a következő szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a következő célok elérése érdekében végzi.

 • E-Mailek fogadása és küldése.: Az Adatkezelő az E-Mail-ben küldött üzenetekre, kérdésekre, megkeresésekre megfelelően válaszolhasson és a kapcsolatfelvétel sikeres legyen.
 • Üzenetek fogadása és küldése.: Adatkezelő a Honlapon lehetőséget ad az Üzenők részére Üzenetek küldésére. Ebben az esetben az adatkezelés célja annak elősegítése, hogy Adatkezelő az Üzenővel kapcsolatba lépjen és az Üzenő részére az Üzenő által kért információkat megadja.
 • Regisztráció: A Webshopon történő vásárláshoz lehetőség van  regisztráció végrehajtására, az Érintettek mint vevők által leadott megrendelések teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése.
 • Vásárlás a Webshopon: A Webshopból történő megrendelés felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla (bizonylat) kiállítása és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartása, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettség teljesítése.
 • Hírlevél szolgáltatás, reklámanyag küldése

A kezelt adatok köre

Adatkezelő kizárólag az Érintettek által önként megadott alábbi adatokat kezeli. Az Adatkezelő által kezelt adatok köre.

 • E-Mailek fogadása és küldése.: Az Adatkezelő a harmadik fél által az E-Mailben megadott adatokat kezeli az üzenet megválaszolása, illetve az E-Mailben meghatározott további célokból.
 • Üzenetek fogadása és küldése.: Az üzenetek fogadásához kapcsolódóan kezelt adatok köre:
  • Tárgy (kötelező megadni)
  • Vezetéknév (kötelező megadni)
  • Keresztnév (kötelező megadni)
  • Cégnév (kötelező megadni)
  • Cím/Székhely (kötelező megadni)
  • E-mail cím (kötelező megadni)
  • Telefon (megadható)
  • Üzenet (megadható)

              Regisztráció:

 • név
 • számlázási név
 • számlázási cím (irányítószám, helység, cím)
 • szállítási cím (irányítószám, helység, cím)
 • telefonszám
 • E-mail cím
 • jelszó

              Vásárlás a webshopon:

 • számlázási név
 • E-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási cím (irányítószám, helység, cím)
 • szállítási cím (irányítószám, helység, cím)
 • Hírlevél küldéséhez, direkt marketing célú adatkezeléshez:
 • hozzájáruló természetes személyek neve
 • e-mail címe

Az Adatkezelő időnként nyereményjátékot szervez, melyről minden esetben külön nyereményjáték-szabályzatot készít. A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték-szabályzat ad tájékoztatást.

Az Érintett jogai és kötelezettségei az adatkezeléshez kapcsolódóan

A Honlap oldalait a látogatók személyes adataik megadása nélkül is böngészhetik.

Az Adatvédelmi Tájékoztató Adatkezelési tevékenysége elnevezésű pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevétele és az ahhoz kapcsolódó adatok megadása önkéntes, a szolgáltatás igénybevételéhez Érintetteknek az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatokat kell megadniuk.

Az Érintetteknek és az Adatkezelőnek az Adatvédelmi Tájékoztató Adatkezelési tevékenysége elnevezésű pontjában meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogai és kötelezettségei a következők:

 • E-Mailek fogadása és küldése.
  • Az E-Mail Küldő tudomásul veszi, hogy bár az Adatkezelő törekszik az E-Mailek megválaszolására, de az E-Mail Adatkezelő részére történő elküldése, nem keletkeztet az Adatkezelő oldalán válaszadási kötelezettséget.
 • Üzenetek fogadása és küldése.
  • Az Üzenő kötelezi magát arra, hogy az Üzenetben kizárólag saját, valós adatait adja meg
  • Az Üzenő tudomásul veszi, hogy bár az Adatkezelő törekszik az Üzenetek megválaszolására, de az Üzenet Adatkezelő részére történő elküldése, nem keletkeztet az Adatkezelő oldalán válaszadási kötelezettséget.
 • Regisztráció:
  • A Webshopban történő vásárlás regisztrációhoz nem kötött, regisztrációt követően a vásárlás nem kötelező. A Webshopon történő vásárlás tehát regisztráció nélkül is lehetséges. Egy E-mail címhez csak egy Regisztráció tartozhat. A hamis vagy hibás adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Érintettet terheli. Az Adatkezelő a nyilvánvalóan hamis vagy hamis regisztrációt törölheti, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát ellenőrizheti. A Regisztráció véglegesítését követően a rendszer a megadott e-mail címre a regisztrációról egy automatikus levelet küld ki. Az adatok pontosságáért és aktualizálásáért (naprakészségéért) minden felelősség az Érintettet terheli. Ennek okán a személyes adatok változását a fiókban az Érintettnek szükséges átvezetnie az ott rögzített adatokon. 
 • Vásárlás a Webshopon:
  • A Webshopban történő vásárlás regisztrációhoz nem kötött, regisztrációt követően  a vásárlás nem kötelező. A Webshopon történő vásárlás tehát regisztráció nélkül is lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

 • E-Mailek fogadása és küldése esetén: Adatkezelő a harmadik fél által az E-Mail-ben megadott adatokat foglalt adatokkal együtt az adatközlés célja szerinti időtartamig tárolja, de az E-Mail beérkezésétől számított legfeljebb 5 (öt) év elteltével törli.
 • Üzenetek fogadása és küldése esetén: Adatkezelő az Üzenő által megadott adatokat az Üzenő hozzájárulása alapján az Üzenetben meghatározott adatközlés célja szerinti időtartamig tárolja, de az Üzenet beérkezésétől számított legfeljebb 5 (öt) év elteltével törli.
 • Regisztráció esetén: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a fiókjának végleges törléséig, valamint a nyilvánvalóan hibás vagy hamis Regisztráció Adatkezelő általi törléséig, illetve 5 évi inaktivitás esetén a Regisztrációnak az Adatkezelő általi törléséig, azzal, hogy a fenti törlési esetekben, ha és amennyiben az Érintett a Webshopról vásárolt, a kiállított számlák a jogszabályi határidőig megőrzésre kerülnek.
 • A Webshopon történő vásárlás esetén: a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése szerint a számviteli bizonylatokat legalább 8 évig kötelező megőrizni.
 • A hírlevél szolgáltatás esetén: annak fennállásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek tárolásra az adatok.

Az adatkezelés jogalapja

 • E-Mailek fogadása és küldése: Az adatkezelés jogalapja az E-Mail Küldő hozzájárulása, melyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően az E-Mail elküldésével ad meg.
 • Üzenetek fogadása és küldése. Az adatkezelés jogalapja az Üzenő hozzájárulása, melyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően az Üzenet beküldésével ad meg.
 • Regisztráció: Az Érintett önkéntes – megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott – hozzájárulása, melyet a Regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban történő tájékoztatás alapján.
 • Vásárlás a webshopon: Az adatkezelés olyan szerződés megkötéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik szerződő fél (illetőleg a teljesedésbe ment vásárlást követően az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagyis a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése, mely szerint a számviteli bizonylatokat legalább 8 évig kötelező megőrizni).
 • A hírlevél szolgáltatási, direkt marketing célból: az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.

Az Adatkezelő birtokába a jelen pont szerint került adatokat csak az Adatkezelőnek a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő adatfeldolgozók kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel. 

Adatfeldolgozók: 

Könyvelő: 

Office Angel Kft., 1064 Budapest, Szinyei Merse u. 13.


Online számlázás:

Billingo Technologies Zrt., 1133 Budapest, Árbóc utca 6.


Szállítás:

FOXPOST Zrt., Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.


Tárhelyszolgáltató:

Sybell Informatika Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 7/b, 


Online fizetés: 

Paylike ApS, P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus N Dánia


Hírlevélküldő szoftver:

UAB “MailerLite”, Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lithuania

Technikai és szervezési intézkedések

Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzatával összhangban megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, melyek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján és a technika adott állása szerint is megfelelő védelmi szint eléréséhez és érvényesüléséhez szükségesek az adatvesztés és az illetéktelenek által történő hozzáférés elkerülése érdekében.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy az általa esetlegesen csatolt állományokat Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek vetheti alá. 

Az Adatkezelő által üzemeltetett Honlap ún. „cookie”-kat (sütiket) használ, melyet a honlapon található „cookie” nyilatkozat ismertet és részletez.

Az Érintettek jogai és azok érvényesítése

Az Érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

 1. Tájékoztatáshoz való jog: az Érintett kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait; a tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.
 2. Hozzáféréshez való jog: az Érintett jogosult az Adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon; ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.
  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
 3. Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 4. Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben – pl. ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, az érintett tiltakozott a adatkezelés ellen – az Érintett jogosult személyes adatainak további kezelésének korlátozását kérni az Adatkezelőtől. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 6. Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az Érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 7. Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.
 8. Hozzájárulás visszavonása, leiratkozás: A hírlevélről a „leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, e-mailben tett nyilatkozattal bármikor lehetséges a hírlevél végén található link használatával vagy e-mailben tett nyilatkozattal, ami a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adata haladéktalanul törlésre kerül.

Adatok módosítása, törlése

Az E-Mail Küldő vagy az Üzenő alábbiak szerinti kérésére, mely kérést az Adatkezelő végrehajtja:

 • E-mailek fogadása és küldése: Harmadik fél bármikor kérheti a hello@vivinacafe.com címre küldött üzenettel az üzenetben megjelölt E-Mailjei és az azokban megadott adatai törlését.
 • Üzenetek fogadás és küldése: Az Üzenő bármikor egy Üzenet küldésével kérheti
  • az adatai módosítását,
  • vagy az adatai törlését.
 • Regisztráció: A Regisztráló bármikor 
  • módosíthatja az adatait,
  • vagy törölheti a fiókját. 
 • Vásárlás a Webshopon: 
  • lásd. fent a Regisztrációnál írtakat.

Adatigénylés / Adattörlés / Adatkorlátozás:

Jogorvoslati lehetőségek

– Amennyiben az Érintett szerint Adatkezelő jogsértést követett el, akkor a hello@vivinacafe.com e-mail címre küldött üzenettel, a jogsértés pontos megjelölésével kérheti Adatkezelőtől a jogsértő állapot megszüntetését.

– Amennyiben az Érintett megítélése szerint a jogsértés Adatkezelő részére történő bejelentését követő 30 napon belül az Adatkezelő nem szünteti meg a jogsértő állapotot, akkor az Érintett bírósághoz (törvényszékhez) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Érintett a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

– Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve panasszal élhet.

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06-1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záró rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa. Az Adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a Honlapon annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.

Főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre vonatkozóan

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.).